Zakupy w naszym sklepie są bezpieczne, jeśli zamówiony produkt z jakiś przyczyn Państwu nie odpowiada, można go zwrócić .
Na zgłoszenie ewentualnego zwrotu jest  14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki.

Rozdział VI Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży. 
2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nowa nie nosi oznak używania.
3. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać na swój koszt  Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej dostępnej w sklepie formy dostawy )Odzieży do Konsumenta)niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14  dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy.  Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.


8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vintageloft.pl. Konsument może ( ale nie musi) skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.