VintageLoft

0

Brak produktów

  • Dostawa

    0,00 zł
  • Suma

    0,00 zł
Home > Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Aktualizacja regulaminu z dniem 03.12.2012 - zmiana opłaty dla Przewoźnika Pocztex 48 (opcja przedpłaty na konto ) z 9,99 na 10,99 . Zmiany w cenniku związane są z podwyższeniem opłat za usługę kurierską przez Przewoźnika Pocztex 48 .

Aktualizacja regulaminu z dniem 27.09.2018 - zmiana dotyczy terminu dostarczania przesyłek dla Przewoźnika Kurier Pocztex 48 .

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO /POLITYKA PRYWATNOŚCI  VINTAGELOFT.PL Z DNIA 25.05.2018 R.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Serwis Vintageloft jest sklepem internetowym (dalej też „Sklep” / „Sklep Internetowy”) dostępnym pod adresem strony internetowej www.vintageloft.pl, należącym do Małgorzaty Ciepieli prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Ciepiela Vintageloft, ul. Prusa 43 lok. 90, 05-800 Pruszków, NIP 6611954625, REGON 147480003, adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl, telefon: (+48) 693 022 748  -
opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora (dalej też „Sprzedawca”/ „Usługodawca”/„Vintageloft”/„Administrator”).

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny odzieżą używaną i nową (dalej „Odzież”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. 
3. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Regulamin określa w szczególności rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przez Usługodawcę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Vintageloft (dalej też „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności oraz w Rozdziale VIII Regulaminu.
6. Prezentowana na stronie Sklepu Odzież stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
7. Wszystkie ceny Odzieży zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Rozdział II Definicje

 

§ 2.
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1) Sklep/Sklep Internetowy - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.vintageloft.pl w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom zawierania z Usługodawcą umów na odległość,
2) Użytkownik/Klient – oznacza osobę fizyczną (dalej „Konsument”), osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (dalej „Przedsiębiorca”), której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu,
3) Odzież – oznacza wszelkiego rodzaju odzież damska i męska, używana (dalej „Odzież używana”) lub nowa (dalej „Odzież nowa”), obejmującą również dodatki (np. torebki, biżuteria) oraz obuwie. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą,

4) Usługi Elektroniczne – Koszyk, Konto i Newsletter,
5) Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez Administratora, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami, 
6) Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Użytkownik ma możliwość przechowywania wybranej Odzieży do momentu złożenia zmówienia, zawarcia umowy sprzedaży i dokonania płatności. 
7) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Użytkownikowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.
8) Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

9) Kodeks Cywilny –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

10) Rodo – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

11) Polityka Prywatności – dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Sklepem Internetowym.

 

Rozdział III Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 

§ 3.
Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:
1) przeglądarki internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
2) minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024x768 pikseli,
3) połączenia z siecią Internet,
4) aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
5) włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§ 4.
1. W celu skorzystania z Usług Elektronicznych, Użytkownik może dokonać rejestracji w Sklepie w wyniku czego zostanie utworzone Konto.
2. Konto nie jest obowiązkowe aby złożyć Zamówienie w Sklepie. 
3. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy użyć przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ” znajdującego się w prawym górnym rogu strony www.vintageloft.pl, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się po lewej stronie, udzielić dwóch wymaganych zgód tj. zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, po czym uzupełnione dane należy zatwierdzić używając przycisku „ZAPISZ”. 
4. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
a) adresu e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) unikalne hasło.

5. Na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania rejestracji Konta.
6. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia formularza dostawy zawierającego poniższe dane:
a) ulica,
b) nr domu,
c) nr lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość,
f) nr telefonu.

§ 5.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Użytkownika o którym mowa w § 4 ust 5. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
b) zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności, oraz w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu a także pod formularzem rejestracyjnym.

3. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Użytkownika Konta ze Sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usunięcie konta następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika dyspozycji na adres e-mail kontakt@vintageloft.pl . Po usunięciu konta Użytkownik otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. 
5. Sklep jest dostępny dla Użytkowników 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 
6. Prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

Rozdział IV Przyjmowanie i realizacja zamówień Odzieży

§6.
1. Umowa sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności przez Użytkownika z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności za pobraniem umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.

§7.
1. Użytkownik może składać Zamówienie za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie lub kontaktując się ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej: kontakt@vintageloft.pl lub telefonicznie 693 022 748
2. Ta sama Odzież może być przechowywana jednocześnie w Koszyku kilku Użytkowników.
3. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności: 
a) wybrać Odzież i użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, 
b) przejść do Koszyka i uzupełnić swoje dane osobowe,
c) podczas składania zamówienia Użytkownik może dokonać jednocześnie rejestracji Konta,
d) po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, użyć przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”,
e) następnie należy potwierdzić złożone zamówienie poprzez użycie przycisku „ POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”,
f) na koniec Użytkownik otrzyma dwie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności. 
4. Dane osobowe, niezbędne do złożenia zamówienia:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) adres e-mail,
c) ulica,
d) nr domu,
e) nr lokalu,
f) kod pocztowy,
g) miejscowość,
h) nr telefonu.

§8.
1. W celu korekty danych określonych w §7 ust.4, błędnie wprowadzonych do formularza zamówień, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy prośby o korektę na adres poczty elektronicznej kontakt@vintageloft.pl.
2. Korekta o której mowa w ust. 2 powyżej jest możliwa do momentu przygotowania Odzieży do wysyłki, potwierdzanego wiadomością e-mail wysyłaną na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji Konta lub składania zamówienia.

§9.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych zamówień, w których dane osobowe Użytkowników są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Użytkownikiem.
2. Zamówienie nieopłacone w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą z zastrzeżenie ust. 3 pkt 1.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo: 
1) ustalania indywidualnie z Użytkownikiem terminu opłacenia zamówienia. 
2) usunięcia Konta w przypadku nie opłacenia przez Użytkownika 3 kolejnych zamówień. 
4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie.

§10.
Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną Odzież: 
1) przelew bankowym na rachunek w MBANK 46 1140 2004 0000 3102 7537 6957
2) opłata za pobraniem.

W przypadku wyboru opcji wysyłki " za pobraniem " dla Nowych Klientów Sklep sobie zastrzega dodatkowe potwierdzenie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną, w przypadku braku uzyskania takiego potwierdzenia w ciągu 3 dni Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Klienta.

§11.
1. Każdy Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy bezpłatnego Newslettera.
2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na dole strony Sklepu adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który ma być przesyłany Newsletter i użyciu przycisku „Ok” lub w trakcie rejestracji Konta.
3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej kontakt@vintageloft.pl.

Rozdział V Dostawa Odzieży

§12.
1. Sprzedawca oświadcza, iż zamówiona Odzież zostanie wysyłana do Użytkownika w możliwie jak najszybszym czasie jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o której mowa §6.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika. 
3. Przewidywany termin dostarczenia do Użytkownika zamówionej Odzieży za pośrednictwem Firmy Kurierskiej Pocztex 48 wynosi od 1 do 3 dni roboczych ( z zastrzeżeniem, że  dla przesyłek nadanych w dniu roboczym do godziny 15:00, doręczenie nastąpi maksymalnie do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania. Przesyłka nadana po godzinach granicznych traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu nadania.)

§13.
1. W przypadku nie odebrania przez Użytkownika zamówionej i opłaconej Odzieży, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem może: 
1) przesłać ponownie Odzież do Użytkownika,
2) dokonać zwrotu Użytkownikowi kosztów zamówionej Odzieży po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego jak również kosztu wysyłki jaki poniósł Sprzedawca nadając przesyłkę dla Klienta - zgodnie z cennikiem wysyłek podanym w Regulaminie i zakładce „Wysyłka”.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów na które składają się koszt wysyłki jaki oferuje Sprzedawca ( 9,99 zł).
3. Sprzedawca oświadcza, iż Odzież odesłana do Sprzedającego w opcji „za pobraniem” nie będzie przez Sprzedającego odbierana.

§14.
1. Użytkownik ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Odzieży z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.
2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Odzieży w transporcie, Użytkownik zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do Doręczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy Doręczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Użytkownik otrzyma od Doręczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji.
3. Koszty dostawy Odzieży:
1) przesyłka kurierska ( Kurier Pocztex  48 ) –10,99
2) przesyłka kurierska za pobraniem ( Kurier Pocztex 48 ) – 22 zł,
3) odbiór osobisty – 0 zł.

4.Ilości zamówionych sztuk Odzieży nie ma wpływu na koszt dostawy, który jest stały i określony na warunkach wskazanych w ust. 3 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku zamówienia Odzieży na kwotę powyżej 100 zł Konsument nie ponosi opłat za jej dostawę.

6. Obsługę dostaw Odzieży prowadzi Poczta Polska (dalej też „Doręczyciel”) – Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000 PLN, w całości wpłacony.

7. W celu skorzystania z dostawy Odzieży, Sprzedawca będzie przekazywał Poczcie Polskiej następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z dostawy Odzieży: adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, adres, telefon, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Dostaw Odzieży Poczta Polska jest niezależnym od Sprzedawcy administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez Sprzedawcę Poczcie Polskiej, w rozumieniu RODO.

8. Dane osobowe Klientów przekazane przez Sprzedawcę Poczcie Polskiej będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.

9.W przypadku zaginięcia przesyłki, Sprzedawca zgodnie z Regulaminem może reklamować przesyłkę po upływie 14 dni liczonych od momentu nadania przesyłki, w takiej sytuacji, Sprzedawca po uprzedniej informacji przekazanej przez Klienta o braku przesyłki, składa zgłoszenie reklamacyjne do Doręczyciela, kopię takiego zgłoszenia wysyła do Klienta. Zwrot kosztów jest przekazywany Klientowi po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi od Doręczyciela.                                                                                             

 

Rozdział VI Prawo odstąpienia od umowy

 

§15.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży. 
2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nowa nie nosi oznak używania.
3. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać na swój koszt  Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej dostępnej w sklepie formy dostawy Odzieży do Konsumenta, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14  dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy.  Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vintageloft.pl. Konsument może ( ale nie musi) skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

 

Rozdział VII Postępowanie reklamacyjne

 

§16.
Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Odzieży, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Odzieży.

§17.
1. Zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@vintageloft.pl.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Odzieży z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Reklamacja nie przysługuje z tytułu wady Odzież używanej, której wada była wyraźnie wskazana przez Sprzedawcę. 
5. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu 693022748, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Użytkownika razem z Odzieżą.
7. Reklamowaną Odzież należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
8. Jeżeli Odzież ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Odzież wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
9. Ograniczenie wskazane w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli Odzież była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Odzieży na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
10. Konsument może żądać usunięcia wady Odzieży na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Odzieży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
12. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
13. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Odzieży z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania. 
14. W przypadku zakupu odzieży przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Odzieży Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

§18.
W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Rozdział VIII Ochrona danych osobowych

 

§19.
1.Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

2.W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1)założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

4.Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Odzieży oraz , (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych. 

5.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) Doręczycielom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia,(2) Organom Państwowym na mocy obowiązującego prawa - na ich wyraźny wniosek w związku z np  prowadzonym postępowaniem .

6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionej Odzieży.

7.Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów. 

8.Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych. 

10.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

11.Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl. 12.Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 

13. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl.

14.Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 

15.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

16.Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych. 

17. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 

Rozdział IX Postanowienia końcowe

 

§ 20.

1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym :
-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

-Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

Sprzedający wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymusowy .

3.Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są miedzy innymi pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

HTTPS://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE ADRESY.PHP;

HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPRAWY_INDYWIDUALNE.PHP;

HTTPS://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKIE.PHP;

4.Jeżeli Klient dokonuje zakupu Towarów jako Konsument, ma także możliwość do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution),- powyższe wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

§21.

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) a także ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. 
4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.
5. Administrator podczas logowania na Konto przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.
6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien wybrać opcję „NIE AKCEPTUJĘ”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
9. Nie zaakceptowanie nowej wersji Regulaminu wiąże się ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

 

§22.
1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.

 

Załącznik

Formularz odstąpienia od umowy (do pobrania)

 

 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanuję Państwa prawo do prywatności jako właściciel Sklepu Internetowego oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), niniejszym przedstawiam politykę prywatności obowiązującą w Sklepie Internetowym Vintageloft.pl

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuję obowiązek informacyjny.

 

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1.Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.vintageloft.pl na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu Internetowego jest Małgorzata Ciepiela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Ciepiela Vintageloft, ul. Prusa 43 lok. 90, 05-800 Pruszków, NIP 6611954625, REGON 147480003, adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl, telefon: (+48) 693 022 748  (zwana dalej też „Vintageloft”/ „Administrator”). 

 

2.Jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego, Vintageloft dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

 

3.Vintageloft zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 

4.Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Vintageloft w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Odzieży, (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych. 

 

5.Vintageloft przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

6.Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

 

7.W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1) założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Vintageloft oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego. 

 

8.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia,  (2) Organom Państwowym na mocy obowiązującego prawa - na ich wyraźny wniosek w związku z np  prowadzonym postępowaniem .

 9.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionej Odzieży.

 

10.Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

11.Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych. 

 

12.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

 

13.Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Vintageloft, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 

 

14.Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl. 

 

15.Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 

 

16.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 

17.Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. 

 

18.Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

1.Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane. 

2.Vintageloft wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.Vintageloft może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. 

4.W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. 

 

ROZDZIAŁ III - INFORMACJA HANDLOWA

1.Vintageloft deklaruję, iż dane osobowe Klienta nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta. W szczególności bez uprzedniego uzyskania takiej zgody nie będą wysyłała do Klienta żadne biuletyny, newslettery i czy też inne informacje handlowe.

2.Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Vintageloft do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

3.Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Vintageloft i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4.W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Vintageloft w celach innych niż niezbędne do skorzystania ze Sklepu Internetowego, Klient może zgłosić Vintageloft żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Vintageloft niezwłocznie.

5.Klient może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl.

 

ROZDZIAŁ IV - USUNIĘCIE KONTA

1.Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl lub też pisemnie na adres: ul. Prusa 43 lok. 90, 05-800 Pruszków.

2.Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.

 

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności oraz korzystania ze Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@vintageloft.pl lub telefonicznie na numer (+48) 693 022 748- opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora.